Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden.

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Museumfederatie Fryslân of aan derden waarmee Museumfederatie Fryslân daaromtrent afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker garandeert dat zijn persoonlijke gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens kan er toe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan wordt ontzegd.

De gebruiker die informatie aan Museumfederatie Fryslân doorgeeft, zelf toevoegt, wijzig of aanvult op de website, is aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van deze informatie. De gebruiker bevestigt dat deze verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De gebruiker zal Museumfederatie Fryslân dan ook vrijwaren tegen elke vordering die door derden wegens een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten tegen Museumfederatie Fryslân zou worden gesteld.

Door zich te registreren op de website geeft iedere gebruiker die zelf informatie (zoals nieuws, activiteiten, afbeeldingen, documenten etc.) op de website plaatst, zijn uitdrukkelijke toestemming dat deze informatie mag gebruikt worden voor eigen activiteiten en communicatie van Museumfederatie Fryslân.

Niet leden van Museumfederatie Fryslân en niet-leden van het Fries Educatief Platform betalen een jaarlijkse bijdrage van €25 per kalenderjaar voor een vermelding op erfgoed-onderwijs.frl.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Museumfederatie Fryslân levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Museumfederatie Fryslân de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Museumfederatie Fryslân kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Museumfederatie Fryslân is evenmin aansprakelijk voor de inhoud of de activiteiten op de website. Museumfederatie Fryslân behoudt zich het recht voor om berichten of reacties te weren, zonder hiervoor enige verantwoording af te leggen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Museumfederatie Fryslân geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Museumfederatie Fryslân kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Museumfederatie Fryslân heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van teksten, foto’s, videofragmenten en afbeeldingen of andere werken op onze website, databanken of in onze online (pdf) publicaties te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat we niet alle rechthebbenden konden traceren. Indien u van oordeel bent dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze werken, en u zich benadeeld voelt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons, zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet.