Lesprogramma's

Bekijk alle lesprogramma's

Vind uw lesprogramma

Groep 1 t/m 8
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Op school
Bij erfgoedinstelling
Ja
Geselecteerde Kerndoelen: Geen geselecteerd
Geselecteerde 10 tijvakken: Geen geselecteerd
Geselecteerde Canon vensters: Geen geselecteerd
Geselecteerde Friese canon vensters: Geen geselecteerd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Meer informatie

2

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te
drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Meer informatie

3

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
Meer informatie

4

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
Meer informatie

5

De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
Meer informatie

6

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

7

De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

8

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

9

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
Meer informatie

10

De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

11

De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en
regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.
Meer informatie

12

De leerlingen verwerven een adequate woordenschat
en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende
woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
Meer informatie

13

De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige
gesproken en geschreven Engelse teksten.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

14

De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen
een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

15

De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige
woorden over alledaagse onderwerpen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

16

De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen
van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

17

De leerlingen ontwikkelen een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van Fries door henzelf en anderen.
Meer informatie

18

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken Fries. Het gaat om teksten die informatie geven, plezier verschaffen, meningen of aanwijzingen bevatten over voor hen bekende onderwerpen.
Meer informatie

19

De leerlingen leren zich naar inhoud en vorm in het Fries uit te drukken in situaties uit hun dagelijks leven waarin zij informatie vragen of geven over een onderwerp waarmee zij vertrouwd zijn.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

20

De leerlingen leren informatie te verwerven uit teksten in het Fries in frequent voorkomende teksttypen (zoals artikelen in jeugdrubrieken, liedjes, verhalen).
Meer informatie

21

De leerlingen leren eenvoudige teksten in het Fries te schrijven over alledaagse onderwerpen met het doel met anderen over die onderwerpen te communiceren.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

22

De leerlingen verwerven een woordenschat van frequent gebruikte Friese woorden en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

23

De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

24

De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

25

De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

26

De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

27

De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

28

De leerlingen leren schattend tellen en rekenen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

29

De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

30

De leerlingen leren schriftelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen volgens meer of minder verkorte standaardprocedures.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

31

De leerlingen leren de rekenmachine met inzicht te gebruiken.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

32

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen
op te lossen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

33

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
Meer informatie

34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

36

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en
Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
Meer informatie

37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.
Meer informatie

38

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
Meer informatie

39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

40

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Meer informatie

41

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
Meer informatie

42

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
Meer informatie

43

De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven
met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
Meer informatie

44

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
Meer informatie

45

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
Meer informatie

46

De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.
Meer informatie

47

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
Meer informatie

48

Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland
genomen worden/werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken.
Meer informatie

49

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding
van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

50

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
Meer informatie

51

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Meer informatie

52

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
Meer informatie

53

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
Meer informatie

54

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Meer informatie

55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te
reflecteren.
Meer informatie

56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Meer informatie

57

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen
aan de omringende bewegingscultuur en leren
de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

58

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.
Meer informatie

1) Tijd van jagers en boeren – Prehistorie
2) Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid
3) Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen
4) Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen
5) Tijd van ontdekkers en hervormers – renaissance / reformatie / ontdekkingsreizen
6) Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw
7) Tijd van pruiken en revoluties – verlichting
8) Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie
9) Tijd van de wereldoorlogen – eerste helft 20e eeuw
10) Tijd van televisie en computer – tweede helft 20e eeuw

1) Tijd van jagers en boeren – Prehistorie

Tot 3000 v.Chr.
Meer informatie

2) Tijd van Grieken en Romeinen – Oudheid

3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.
Meer informatie

3) Tijd van monniken en ridders – vroege middeleeuwen

500 tot 1000
Meer informatie

4) Tijd van steden en staten – hoge en late middeleeuwen

1000 tot 1500
Meer informatie

5) Tijd van ontdekkers en hervormers – renaissance / reformatie / ontdekkingsreizen

1500 tot 1600
Meer informatie

6) Tijd van regenten en vorsten – gouden eeuw

1600 tot 1700
Meer informatie

7) Tijd van pruiken en revoluties – verlichting

1700 tot 1800
Meer informatie

8) Tijd van burgers en stoommachines – industrialisatie

1800 tot 1900
Meer informatie

9) Tijd van de wereldoorlogen – eerste helft 20e eeuw

1900 tot 1950
Meer informatie

10) Tijd van televisie en computer – tweede helft 20e eeuw

1950 – heden
Meer informatie

Hunebedden
De Romeinse Limes
Willibrord
Karel de Grote
Hebban olla vogola
Floris V
De Hanze
Erasmus
Karel V
De Beeldenstorm
Willem van Oranje
De Republiek
De Verenigde Oostindische Compagnie
De Beemster
De Grachtengordel
Hugo de Groot
De Statenbijbel
Rembrandt
De Atlas Major van Blaeu
Michiel de Ruyter
Christiaan Huygens
Spinoza
Slavernij
Buitenhuizen
Eise Eisinga
De patriotten
Napoleon Bonaparte
Koning Willem I
De eerste spoorlijn
De Grondwet
Max Havelaar
Verzet tegen kinderarbeid
Vincent van Gogh
Aletta Jacobs
De Eerste Wereldoorlog
De Stijl
De crisisjaren
De Tweede Wereldoorlog
Anne Frank
Indonesië
Willem Drees
De Watersnood
De Televisie
Haven van Rotterdam
Annie M. G. Schmidt
Suriname en de Nederlandse Antillen
Srebrenica
Veelkleurig Nederland
De Gasbel
Europa

Hunebedden

Zijn er skeletten gevonden onder de hunebedden? En zijn de hunebedden ook in andere provincies gezien?
Meer informatie

De Romeinse Limes

Wat is de Limes en wat heeft de Rijn er mee te maken?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Willibrord

Wanneer kwam Willibrord aan land? Wat wilde hij graag verspreiden?
Meer informatie

Karel de Grote

Waarom was Karel de Grote zo machtig in de middeleeuwen en hoe bestuurde hij zijn land?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Hebban olla vogola

Ben jij benieuwd naar het oud Nederlandse taal rond jaar 1100 jaar? En hoe het zich verder ontwikkeld heeft?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Floris V

Wie was Floris V en waarom werd hij op zo'n jonge leeftijd een Graaf?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Hanze

Welke steden hoorden bij de welvarende centra van handel? Wat is een Hanzeverbond?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Erasmus

Hoe noemde Erasmus zichzelf? En wanneer is hij geboren?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Karel V

Wie is Karel V en waarom moest Karel V al vroeg regeren?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Beeldenstorm

Welke mensen veroorzaakte de Beeldenstorm en waarom hebben zij al die kerken en beelden vernield?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Willem van Oranje

Wie was Willem van Oranje? En waarom werd hij vereerd als 'Vader des Vaderlands'?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Republiek

Hoe is de Repunliek van Nederland ontstaan? En hoe was het toen in die tijd?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Verenigde Oostindische Compagnie

Wat waren de belangrijke handelswaren van de VOC? En waren zij ook betrokken bij de slavenhandel?
Meer informatie

De Beemster

Waarom staat de Beemster op de UNESCO-lijst van werelderfgoed?
Meer informatie

De Grachtengordel

Wat is een Grachtengordel? Wanneer werd deze gebouwd?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Hugo de Groot

Hoe wist Hugo de Groot te ontsnappen uit het slot van Loevestein? Waarom moest hij levenslang in de gevangenis?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Statenbijbel

Waarom is voor christenen de Bijbel een belangrijk boek?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Rembrandt

Waarom was Rembrandt zo beroemd en wat is zijn bekendste schilderij?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Atlas Major van Blaeu

Waarom ging familie Blaeu niet zelf op ontdekking om de wereld in kaart te brengen?
Meer informatie

Michiel de Ruyter

Hoe komt het dat Michiel de beroemdste zeeheld is van de zeventiende eeuw?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Christiaan Huygens

Wanneer werd Christiaan Huygens geboren? Waarin was Christaan Hugens in geïnteresseerd?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Spinoza

Wie is Spinoza? Hoe kan het dat hij de beroemdste filosoof is van Nederland?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Slavernij

Welke landen begonnen met de slavernij? En waarom was de slavernij zo belangrijk voor de handel?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Buitenhuizen

Wat is er zo bijzonder aan Buitenhuizen?
Meer informatie

Eise Eisinga

Wie is Eise Eisinga en wat was zijn bijzondere uitvinding die in Franeker te zien is?
Meer informatie

De patriotten

Hoe zijn de Patriotten ontstaan en hoe hebben zij geprobeerd om de Engelsen uit te schakelen?
Meer informatie

Napoleon Bonaparte

Wat heeft Napoleon gemoderniseerd en welke wat was zijn laatste veldslag?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Koning Willem I

Wat betekende koning Willem I voor zijn volk?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De eerste spoorlijn

Wanneer was de eerste spoorlijn afgelegd en waar in Nederland vond die spoorlijn plaats?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Grondwet

Wat staat er in een grondwet? Wie schrijft een grondwet?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Max Havelaar

Wie was Max Havelaar en waarom was hij zo belangrijk voor de handel in Indonesië?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Verzet tegen kinderarbeid

Wanneer vond kinderarbeid zich plaats en wat veranderde allemaal waardoor kinderen niet meer hoefde te werken?
Meer informatie

Vincent van Gogh

Wie is Vincent van Gogh en waarom is hij wereldberoemd?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Aletta Jacobs

Wie is Aletta Jacobs en waarom was zij zo belangrijk voor het Nederlandse feminisme?
Meer informatie

De Eerste Wereldoorlog

Wanneer vond de eerste wereldoorlog plaats? Wie zijn de centralen en de geallieerden?
Meer informatie

De Stijl

Wat zijn de eisen van de Kunstenaars van de Stijl?
Meer informatie

De crisisjaren

Wanneer ontstonden de crisisjaren en hoe is de crisis ontstaan?

Meer informatie

De Tweede Wereldoorlog

Hoe is de de Tweede oorlog ontstaan? En waarom had Nederland zich overgegeven aan de Duitsers?
Meer informatie

Anne Frank

Waar verbleef Anne Frank tijdens WOII? En waarom is haar dagboek zo beroemd geworden?
Meer informatie

Indonesië

Wie had de macht in Indonesië en wie zorgde ervoor dat Indonesië uiteindelijk onafhankelijk werd?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Willem Drees

Hoe stond Willem Drees eigenlijk bekend? Van welke partij was Willem Drees lid?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Watersnood

Hoe ontstond de watersnoodramp en wat is er na de watersnoodramp allemaal veranderd?
Meer informatie

De Televisie

Wie was de uitvinder van de televisie en hoe heeft het zich verder ontwikkeld?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Haven van Rotterdam

Wat stond er voor dat de haven van Rotterdam en waarom werd de haven ineens zo belangrijk in de industrie?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Annie M. G. Schmidt

Wat voor boeken heeft Annie M.G. Schmidt allemaal geschreven? Hoeveel boeken heeft ze in totaal verkocht?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Suriname en de Nederlandse Antillen

Wat is de geschiedenis van deze landen? Wat is de relatie met Nederland?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Srebrenica

Wat speelde zich rond 1995 in Srebrenica en waarom speelt Generaal Mladic een belangrijke rol in dit verhaal?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Veelkleurig Nederland

Hoeveel inwoners zijn er sinds 1945 toegenomen en wat is allemaal veranderd vlak voor de 21e eeuw?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Gasbel

Wanneer is het gasveld in Nederland ontdekt? Wat is eigenlijk een gasbel?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Europa

Hoe is Europa ontstaan en wanneer?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Koe
De Hludana-steen
Hogebeintum
Schippers en kooplieden
Redbad en Bonifatius
Friesland als kloosterland
De Friese vrijheid
Het Oudfriese recht
Edzard Cirksena
Grutte Pier
De Ayttas
Menno Simons
Water
De calculerende boer
De Universiteit in Franeker
Gysbert Japix
Anna Maria van Schurman
Sicco van Goslinga
Maria Louise van Hessen-Kassel
Eise Eisinga
Van republiek naar eenheidsstaat
Joast Hiddes Halbertsma
Het Oera Linda-boek
Domela en Piter Jelles
Naar het 'lân fan dream en winsken'
Margaretha Geertruida Zelle
Het gouden oorijzer
Boter
Douwe Kalma
De Afsluitdijk
Titus Brandsma
De Melkstaking
Abe Lenstra
Kneppelfreed
De Elfstedentocht
Hendrik Algra
Toerisme op het Wad
De ruilverkaveling
Industrialisatie
Gerrit Benner
Het Fries

De Koe

Wanneer kwamen er koeien in Friesland? En wie waren de eerste echte bewoners van Friesland die ze hielden?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Hludana-steen

Wat is nu eigenlijk een Hludana-steen? Welke invloed had het Romeinse Rijk op het gebied van de Friezen?
Meer informatie

Hogebeintum

Waarom bouwden mensen terpen en wat is de hoogste terp in Friesland?
Meer informatie

Schippers en kooplieden

Waren de Friezen vroeger de beste schippers en kooplieden van het hele continent? En waar handelden de Friezen in?
Meer informatie

Redbad en Bonifatius

Wie zijn Radboud en Bonifatius eigenlijk? Wat betekenden zij voor de Friezen?
Meer informatie

Friesland als kloosterland

Waarom waren kloosters belangrijk voor Friesland? Wat zijn de functies van de monniken?
Meer informatie

De Friese vrijheid

Hoe was de politieke sfeer vroeger in Friesland? Hoe kwam het dat de Friese cultuur anders was dan op andere plaatsen?
Meer informatie

Het Oudfriese recht

Wat is het Oudfriese recht? Wanneer kwam er een einde aan het Oudfriese recht?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Edzard Cirksena

Wie is Edzard Cirksena en wat was zijn doel?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Grutte Pier

Wanneer heeft deze man geleefd? Was de Grutte Pier de meest legendarische Fries alle tijden?
Meer informatie

De Ayttas

Wat hebben de twee Friezen Bucho en Vigilus Aytta betekent voor Friesland?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Menno Simons

Waarom had Menno Simons heel veel volgelingen? Waar heeft deze meneer allemaal geleefd?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Water

Wie was eigenlijk de grootste vijand van Friesland? In welke eeuw werden er vaarten en kanalen gegraven?
Meer informatie

De calculerende boer

Waar stond Friesland vroeger om bekend? Wat deed Rienck Hemmema?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Universiteit in Franeker

Wanneer is de universiteit geopend en weer gesloten? Wat was er zo bijzonder aan deze universiteit?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Gysbert Japix

Waar hielt Gysbert Japix zich mee bezig? Waarvoor werd eerst de Friese taal gebruikt?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Anna Maria van Schurman

Wat was er zo bijzonder aan Anna Maria van Schurman?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Sicco van Goslinga

Wie hadden de macht in handen in de 17e en 18e eeuw in Friesland? Wat was de functie van Sicco Goslinga in Franekeradeel?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Maria Louise van Hessen-Kassel

Wat voor rol had Friesland bij het ontstaan van het Koninklijk Huis van Oranje-Nassau? Wie is Maria Louise van Hessen-Kassel?
Meer informatie

Eise Eisinga

Wat is het planetarium? Hoe lang heeft Eise Eisinga er over gedaan om het planetarium te bouwen?
Meer informatie

Van republiek naar eenheidsstaat

Waarom stond het bestuur van Friesland flink op zijn kop in de 18e eeuw?
Meer informatie

Joast Hiddes Halbertsma

Wie is Joast Hiddes Halbertsma? En waar verdiepte hij zich in?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Het Oera Linda-boek

Wanneer is Het Oera Linda-boek geschreven? Wie was de man die het boek heeft geschreven?
Meer informatie

Domela en Piter Jelles

Wanneer is Het Oera Linda-boek geschreven? Wie was de man die het boek heeft geschreven?
Meer informatie

Naar het 'lân fan dream en winsken'

Over welk land gaat het als de Friezen zeiden ‘’Het lân van dream en winsken’’? Waarom wilden er zo veel Friezen emigreren?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Margaretha Geertruida Zelle

Wat was er zo bijzonder aan deze Friezin? Voor wie werkte zij in de Eerste Wereldoorlog?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Het gouden oorijzer

Waarover keken de buitenlanders zich de ogen uit in de 19e eeuw? Wat zijn eigenlijk gouden oorijzers?
Meer informatie

Boter

Wat is het Friese goud? Hoe kwam het dat Friese boeren veel geld verdienden?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Douwe Kalma

Waarom was Douwe Kalma een wonderkind? Hoe zorgde hij er voor dat er nu nog steeds veel Fries wordt gesproken?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Afsluitdijk

Waarom is de Afsluitdijk aangelegd? Wat waren de gevolgen met de komst van de Afsluitdijk?
Meer informatie

Titus Brandsma

Hoe kwam het dat veel mensen Titus Brandsma zo bewonderden?
Meer informatie

De Melkstaking

Wanneer was de melkstaking? Hoezo werd de melkstaking eigenlijk zo genoemd?
Meer informatie

Abe Lenstra

Wie was de eerste sportman van het jaar en waar had hij dit aan te danken?
Meer informatie

Kneppelfreed

Wat is Kneppelfreed? Waarom werd deze dag niet gezien als een treurige dag?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

De Elfstedentocht

Wat is er zo bijzonder aan de Elfstedentocht? Wat voor mensen deden mee aan deze barrentocht?
Meer informatie

Hendrik Algra

Van welke groep was Hendrik Algra de aanvoerder? Waarom heeft hij veel werk verricht?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Toerisme op het Wad

Sinds wanneer is er al toerisme op de Waddeneilanden? Wat was de geschiedenis van de eilandbewoners
Meer informatie

De ruilverkaveling

Wat is een ruilverkaveling precies? Hoelang heeft het proces geduurd van de ruilverkaveling?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Industrialisatie

Wat waren de eerste grote bedrijven in Friesland? Door welke fabriek konden veel mensen aan het werk?
Meer informatie

Gerrit Benner

Wat schilderde Gerrit Benner veel? Waarom was hij zo bekend zijn eigen land en buitenland?

Momenteel geen activiteiten beschikbaar


Meer informatie

Het Fries

Waarom is de Friese taal zo belangrijk voor de mensen uit Friesland?
Meer informatie

Uw selectie

Drachten Kunstkoffer
Sneek Boat-Lab