De Kanon fan de Fryske Skiednis

De Canon van de geschiedenis van Friesland is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de Friese geschiedenis en cultuur. De Friese Canon is ontwikkeld naar aanleiding van de Nederlandse Canon. In de Friese Canon zijn de vensters van de Nederlandse Canon uitgebouwd met Friese aspecten, is er verdieping aangebracht en zijn er specifieke vensters over de geschiedenis van Friesland te vinden. Voor aanvullende informatie en lesmateriaal per venster kijk op de website van de Friese Canon 11en30.nu of klik rechtstreeks opeen van onderstaande vensterlinks.

De Koe Ca. 3400 voor Christus
De komst van boeren en koeien

De Hludana-steen 12 voor Christus tot 400
In contact met de Romeinen

Hogebeintum Ca. 600 voor Chr. tot 1000 na. Chr.
Friesland in de terpentijd

Schippers en kooplieden 450-1200
De bloeitijd van de handel.

Radboud en Bonifatius 689-754
Een heidense koning en een christelijke martelaar

Friesland als kloosterland 1100-1580
De glorie van de kloosters

De Friese vrijheid 1250-1498
Liever dood dan slaaf!

Het Oudfriese recht 800-1504
Van Lex Frisionum tot Oude Druk

Edzard Cirksena 1462-1528
Bouwer van een Friese staat

Grutte Pier Ca. 1480 – 1520
Vrijheidsheld of barbaar?

De Aytta’s 1499-1577
Friezen in vorstendienst

Menno Simons 1496-1561
De doperse Reformatie in Friesland

Water 600 vChr. – nu
Zoet en zout, vriend en vijand

De calculerende boer 1569-1573
Het rekenboek van Rienck Hemmema

De Universiteit in Franeker 1585-1843
Transformatorhuisje van geleerdheid

Gysbert Japix 1603-1666
Sljocht en rjocht

Anna Maria van Schurman 1607-1678
Geleerd en gelovig

Sicco van Goslinga1661-1731
Edelman, regent, diplomaat

Maria Louise van Hessen-Kassel 1688-1765
De Nassau’s in Friesland

Eise Eisinga 1744-1828
Wonen in een planetarium

Van republiek naar eenheidsstaat 1780-1813
Gewezen vrije Friezen

Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869
‘Mister Fryslân’

Het Oera Linda-boek 1867
Het gemystificeerde Friesland

Domela en Piter Jelles 1880-1900
Armoede en charisma

Naar het ‘lân fan dream en winsken’ 1845-1914
Emigratie naar de Verenigde Staten

Margaretha Geertruida Zelle 1876-1917
Mata Hari

Het gouden oorijzer 1840-1900
Materiële cultuur en Friese identiteit

Boter 0-nu
De Friese AEX-index

Douwe Kalma 1896-1953
Friesland en de wereld

De Afsluitdijk 1932
Friesland verbonden met Holland

Titus Brandsma 1881-1942
Een Roomse Fries

De melkstaking 1943
Staken was nog nooit zo gevaarlijk

Abe Lenstra 1920-1985
Een Friese sportheld

Kneppelfreed 1951
Taalstrijd met wapenstok en waterkanon

De Elfstedentocht 1909-1997
Carnaval op het ijs

Hendrik Algra 1920-1950
De emancipatie van de kleine luyden

Toerisme op het Wad 1800-nu
Uitwaaien op een eiland

De ruilverkaveling Tweede helft 20e eeuw
De invloed van een Fries voorbeelddorp

Industrialisatie 1949
Zwaartepunt verschoven naar de Wouden

Gerrit Benner 1897-1981
Een Leeuwarder schilder en zijn Friese landschap

Het Fries Ca. 600 na Christus – nu
Het verhaal van een taal

Bron: 11en30.nu